BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LỰC - BÁO GIÁ DÂY DẪN ĐIỆN CADIVI

STT Loại sạc cáp Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá chưa VAT
1 Cáp CVV 2x1,5 – 300/500V 13.350
2 Cáp CVV 2x2,5 – 300/500V 19.600
3 Cáp CVV 2x4 – 300/500V 28.400
4 Cáp CVV 2x6 – 300/500V 39.200
5 Cáp CVV 2x10 – 300/500V 63.200
6 Cáp CVV 3x1,5 – 300/500V 17.630
7 Cáp CVV 3x2,5 – 300/500V 26.100
8 Cáp CVV 3x4 – 300/500V 38.300
9 Cáp CVV 3x6 – 300/500V 54.500
10 Cáp CVV 3x10 – 300/500V 87.900
11 Cáp CVV 4x1,5 – 300/500V 22.400
12 Cáp CVV 4x2,5 – 300/500V 33.200
13 Cáp CVV 4x4 – 300/500V 50.000
14 Cáp CVV 4x6 – 300/500V 71.600
15 Cáp CVV 4x10 – 300/500V 114.400

Bảng giá: Dây năng lượng điện lực hạ vắt CADIVI CVV 1 lõi - 0,6/1 k
V (TCVN5935-1)

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại sạc cáp Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá không VAT
1 Dây CVV 1 – 0,6/1k
V
4.660
2 Dây CVV 1,5 – 0,6/1k
V
6.010
3 Dây CVV 2,5 – 0,6/1k
V
8.670
4 Dây CVV 4 – 0,6/1k
V
12.610
5 Dây CVV 6 – 0,6/1k
V
17.690
6 Dây CVV 10 – 0,6/1k
V
27.700
7 Dây CVV 16 – 0,6/1k
V
41.100
8 Dây CVV 25 – 0,6/1k
V
63.600
9 Dây CVV 35 – 0,6/1k
V
86.600
10 Dây CVV 50 – 0,6/1k
V
117.800
11 Dây CVV 70 – 0,6/1k
V
166.700
12 Dây CVV 95 – 0,6/1k
V
230.100
13 Dây CVV 120 – 0,6/1k
V
298.700
14 Dây CVV 150 – 0,6/1k
V
356.000
15 Dây CVV 185 – 0,6/1k
V
444.000
16 Dây CVV 240 – 0,6/1k
V
581.000
17 Dây CVV 300 – 0,6/1k
V
728.800
18 Dây CVV 400 – 0,6/1k
V
928.200
19 Dây CVV 500 – 0,6/1k
V
1.187.000
20 Dây CVV 630 – 0,6/1k
V
1.527.000

Bảng giá: Dây điện lực hạ cố gắng CADIVI CVV 2 lõi - 0,6/1 k
V

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại dây sạc cáp Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá không VAT
1 Dây Cadivi CVV 2x16 – 0,6/1k
V
98.000
2 Dây Cadivi CVV 2x25 – 0,6/1k
V
142.100
3 Dây Cadivi CVV 2x35 – 0,6/1k
V
189.300
4 Dây Cadivi CVV 2x50 – 0,6/1k
V
252.200
5 Dây Cadivi CVV 2x70 – 0,6/1k
V
352.500
6 Dây Cadivi CVV 2x95 – 0,6/1k
V
482.100
7 Dây Cadivi CVV 2x120 – 0,6/1k
V
627.800
8 Dây Cadivi CVV 2x150 – 0,6/1k
V
744.000
9 Dây Cadivi CVV 2x185 – 0,6/1k
V
926.100
10 Dây Cadivi CVV 2x240 – 0,6/1k
V
1.208.100
11 Dây Cadivi CVV 2x300 – 0,6/1k
V
1.514.600
12 Dây Cadivi CVV 2x400 – 0,6/1k
V
1.929.700

Bảng giá: Dây năng lượng điện lực hạ thế CADIVI CVV 3 lõi - 0,6/1 k
V

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại dây cáp Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá không VAT
1 Dây Cadivi CVV 3x16 – 0,6/1k
V
135.700
2 Dây Cadivi CVV 3x25 – 0,6/1k
V
202.400
3 Dây Cadivi CVV 3x35 – 0,6/1k
V
271.900
4 Dây Cadivi CVV 3x50 – 0,6/1k
V
365.500
5 Dây Cadivi CVV 3x70 – 0,6/1k
V
514.800
6 Dây Cadivi CVV 3x95 – 0,6/1k
V
710.400
7 Dây Cadivi CVV 3x120 – 0,6/1k
V
919.700
8 Dây Cadivi CVV 3x150 – 0,6/1k
V
1.092.600
9 Dây Cadivi CVV 3x185 – 0,6/1k
V
1.363.500
10 Dây Cadivi CVV 3x240 – 0,6/1k
V
1.783.400
11 Dây Cadivi CVV 3x300 – 0,6/1k
V
2.232.500
12 Dây Cadivi CVV 3x400 – 0,6/1k
V
2.845.800

Bảng giá: Dây năng lượng điện lực hạ ráng CADIVI CVV 4 lõi - 0,6/1 k
V

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại dây cáp Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá chưa VAT
1 Dây Cadivi CVV 4x16 – 0,6/1k
V
174.200
2 Dây Cadivi CVV 4x25 – 0,6/1k
V
263.500
3 Dây Cadivi CVV 4x35 – 0,6/1k
V
356.200
4 Dây Cadivi CVV 4x50 – 0,6/1k
V
481.600
5 Dây Cadivi CVV 4x70 – 0,6/1k
V
680.900
6 Dây Cadivi CVV 4x95 – 0,6/1k
V
939.400
7 Dây Cadivi CVV 4x120 – 0,6/1k
V
1.218.500
8 Dây Cadivi CVV 4x150 – 0,6/1k
V
1.456.000
9 Dây Cadivi CVV 4x185 – 0,6/1k
V
1.810.900
10 Dây Cadivi CVV 4x240 – 0,6/1k
V
2.371.700
11 Dây Cadivi CVV 4x300 – 0,6/1k
V
2.972.100
12 Dây Cadivi CVV 4x400 – 0,6/1k
V
3.788.700

Bảng giá: Dây năng lượng điện lực hạ cố kỉnh CADIVI CVV - 0,6/1 k
V - (4 Lõi - 3 trộn 1 Trung Tính)

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại dây sạc Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá không VAT
1 Dây CVV 3x16+1x10 – 0,6/1k
V
163.700
2 Dây CVV 3x25+1x16 – 0,6/1k
V
241.100
3 Dây CVV 3x35+1x16 – 0,6/1k
V
310.600
4 Dây CVV 3x35+1x25 – 0,6/1k
V
333.000
5 Dây CVV 3x50+1x25 – 0,6/1k
V
428.600
6 Dây CVV 3x50+1x35 – 0,6/1k
V
451.700
7 Dây CVV 3x70+1x35 – 0,6/1k
V
600.900
8 Dây CVV 3x70+1x50 – 0,6/1k
V
630.800
9 Dây CVV 3x95+1x50 – 0,6/1k
V
826.800
10 Dây CVV 3x95+1x70 – 0,6/1k
V
876.200
11 Dây CVV 3x120+1x70 – 0,6/1k
V
1.090.500
12 Dây CVV 3x120+1x95 – 0,6/1k
V
1.156.300
13 Dây CVV 3x150+1x70 – 0,6/1k
V
1.299.300
14 Dây CVV 3x150+1x95 – 0,6/1k
V
1.364.100
15 Dây CVV 3x185+1x95 – 0,6/1k
V
1.596.500
16 Dây CVV 3x185+1x120 – 0,6/1k
V
1.706.300
17 Dây CVV 3x240+1x120 – 0,6/1k
V
2.143.700
18 Dây CVV 3x240+1x150 – 0,6/1k
V
2.211.300
19 Dây CVV 3x240+1x185 – 0,6/1k
V
2.303.100
20 Dây CVV 3x300+1x150 – 0,6/1k
V
2.677.100
21 Dây CVV 3x300+1x185 – 0,6/1k
V
2.684.800
22 Dây CVV 3x400+1x185 – 0,6/1k
V
3.300.000
23 Dây CVV 3x400+1x240 – 0,6/1k
V
3.545.100

Bảng giá: Dây điện lực hạ cầm cố CADIVI CVV - 600V - (JIS C 3342:2000)

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại dây cáp Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá không VAT
1 Dây CVV 2 – 600V 7.390
2 Dây CVV 3,5 – 600V 11.190
3 Dây CVV 5,5 – 600V 16.560
4 Dây CVV 8 – 600V 23.000
5 Dây CVV 14 – 600V 38.300
6 Dây CVV 22 – 600V 58.100
7 Dây CVV 38 – 600V 95.600
8 Dây CVV 60 – 600V 151.300
9 Dây CVV 100 – 600V 250.900
10 Dây CVV 200 – 600V 486.600
11 Dây CVV 250 – 600V 624.700
12 Dây CVV 325 – 600V 797.300

Bảng giá: Cáp đồng hạ cố kỉnh CADIVI CVV - 600V - 2 Lõi

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại dây sạc cáp Điện CADIVI Hạ Thế Đơn giá chưa VAT
1 Dây Điện CVV 2x2 – 600V 17.480
2 Dây Điện CVV 2x3,5 – 600V 26.600
3 Dây Điện CVV 2x5,5 – 600V 38.500
4 Dây Điện CVV 2x8 – 600V 52.900
5 Dây Điện CVV 2x14 – 600V 87.000
6 Dây Điện CVV 2x22 – 600V 131.200
7 Dây Điện CVV 2x38 – 600V 207.500
8 Dây Điện CVV 2x60 – 600V 322.000
9 Dây Điện CVV 2x100 – 600V 528.300
10 Dây Điện CVV 2x200 – 600V 1.019.800
11 Dây Điện CVV 2x250 – 600V 1.304.700
12 Dây Điện CVV 2x325 – 600V 1.663.900

Hoàng vạc Lighting là một trong những đại lý cung cấp dây cáp điện CADIVI tại TP hồ Chí Minh được nhiều người dùng tin tưởng nhất.


THÔNG TIN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BẢNG GIÁ CADIVI

HOÀNG PHÁT LIGHTINGluôn hy vọng muốn đưa về cho quý người sử dụng những thành phầm dây cáp, dây điện CADIVI chất lượng, túi tiền phải chăng cùng với dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp, nhanh gọn lẹ và kết quả nhất .

Bạn đang xem: Giá dây cáp điện lực

Để giao hàng nhu cầu thực hiện dây cáp điện CADIVI của khách hàng hàng, Hoàng phân phát Lighiting liên tục update các thông tin về bảng giá, những mẫu thành phầm từ nhà tiếp tế dây cáp điện CADIVI Việt Nam. Khách hàng có nhu cầu cung cung cấp thông tin bảng giá dây cáp điện CADIVI mới nhất hãy contact ngay với cửa hàng chúng tôi để có được bảng giá chính xác nhất.

hoangphatlighting.vn hoặc gọi số Hotlineđể dành được thông tin bảng báo giá dây và cáp năng lượng điện CADIVI một cách đúng chuẩn và nhanh nhất.

Hoặc Click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ phía trên nội dung bài viết để tải báo giá dây cáp năng lượng điện Cadivi.

Video phía dẫn biện pháp chọn dây năng lượng điện đúng loại

Bảng giá sạc cáp điện CADIVI gồm có giá của những thành phầm sau đây:

- Dây điện ruột đồng bọc nhựa PVC:VC theo TCVN 6610-3:2000, dây nhôm đối kháng cứng quấn PVC:

*

- Dây điện bọc nhựa PVC: VCm, Vcmo, VCmd

*

*

*

- Dây điện lực ruột đồng, quấn PVC:CV

*

- Cáp năng lượng điện lực ruột đồng, bí quyết điện PVC, vỏ PVC:CVV 2, 3, 4 ruột

*

*

*

*

*

- Cáp năng lượng điện lực ruột đồng, biện pháp điện PVC, vỏ PVC:CVV (3+1) ruột

*

- Cáp điện lực ruột đồng, bí quyết điện PVC, vỏ PVC gần kề 2 lớp bằng CVV/DATA 1, 2, 3, 4 ruột

*

*

*

- Cáp năng lượng điện lực ruột đồng, biện pháp điện PVC, vỏ PVC ngay cạnh 2 lớp bằng CVV/DSTA (3+1) ruột

*

- Cáp năng lượng điện lực ruột đồng, phương pháp điện PXLE, vỏ PVC:CXV 1, 2, 3, 4 ruột

*

*

*

*

- Cáp điện lực ruột đồng, giải pháp điện PXLE, vỏ PVC:CXV (3+1) ruột

*

- Cáp điện lực ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, ngay cạnh băng CXV/DATA, CXV/DSTA: 1,2,3,4 ruột:

*

*

- Cáp điện lực ruột đồng, giải pháp điện XLPE, vỏ PVC, giáp băng CXV/DSTA: (3+1) ruột:

*

- Cáp năng lượng điện kế bí quyết điện PVC, vỏ PVC. Dây đồng è cổ xoắn C, Cm

*

- Cáp tinh chỉnh ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC những loại

*

*

*

*

- Cáp trung cố kỉnh ruột đồng: CXV, CXV/S, CXV/SE/DSTA 12/20(24)k
V

*

*

- Nhôm: LV - ABC, cáp thép GSW, AV

- Cáp điện lực ruột nhôm, bí quyết điện XPLE, vỏ PVC: AXV 1, 2, 3, 4 ruột

- Cáp năng lượng điện lực ruột nhôm, cách điện XPLE, vỏ PVC, gần kề băng AXV/DATA, AXV/DSTA: 1, 2, 3, 4 ruột

- Cáp trung cố kỉnh ruột nhôm AXV, AXV/S, AXV/SE/DSTA 12/20(24)Kv; As
XV

- Cáp điện lực chống cháy CV/FR, CXV/FR 1, 2, 3, 4; (3+1) ruột

- Cáp năng lượng điện lực lờ lững cháy CXV/FRT 1, 2, 3, 4; (3+1) ruột

- giải pháp điện

Bạn có biết PHƯƠNG THỨC nào để gia công đại lý bày bán thiết bị năng lượng điện CADIVI không?

Khi trở thành đại lý phân phối phân phối bao gồm thức thành phầm CADIVI, các đại lý - nhà sản xuất phải có một quy trình hình thành và mục tiêu riêng để cách tân và phát triển trong lĩnh vực marketing thiết bị điện dân dụng. Và để trở thành hãng sản xuất chính thức, Hoàng phạt Lighting đang làm ráng nào, bọn họ hãy cùng khám phá nhé!

- LỢI NHUẬN - chọn đúng sản phẩm

Trong kinh doanh điều quan trọng nhất là lợi nhuận chính vì thế lựa lựa chọn hãng dây cùng Cáp năng lượng điện CADIVI đã mang các lợi nhuận khi bán hàng và tiếp cận ra thị trường. Bởi, chữ tín uy tín và đi đầu về chất lượng trên thị phần cáp điện Việt Nam, quý khách hàng đã tất cả sẵn đánh giá thương hiệu, yên tâm khi mua sản phẩm. Áp lực doanh số, doanh thu giảm dần vì mức độ cạnh tranh và thị phần rộng phệ dễ tiếp cận được nhiều đối tượng người dùng khách hàng.

- NẮM RÕ SẢN PHẨM ĐANG BÁN

Hoàng vạc Lighting luôn luôn nắm rõ sản phẩm mình đang bày bán độc quyền là CADIVI và quý khách hàng mà công ty chúng tôi hướng mang đến là những đơn vị đầu tư xây dựng, đơn vị thầu, đại lý bán lẻ lẻ, quý khách hàng trong lĩnh vực điện, công nghệ, kỹ thuật... Sản phẩm cáp năng lượng điện CADIVI mà lại Hoàng phát cung cấp đảm bảo hàng sản xuất bao gồm hãng, có giấy tờ pháp lý bảo vệ niềm tin khu vực khách hàng.

Xem thêm: Cập Nhật Bảng Giá Mì Omachi Giá Bao Nhiêu, Omachi Chính Hãng Giá Tốt T03/2023

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆUHOÀNG PHÁT LIGHTING

*

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG – cấp tốc GỌN – GIÁ TỐTchính là tiêu chí để Hoàng Phát vận động và đứng vững giỏi trên thị trường. Khi tiến hành chiến lược quảng cáo, kinh doanh sản phẩm cho thị trường sẽ tạo nên sự tin yêu cao hơn, dễ dàng tìm đao khách hàng để sở hữu cơ hội chiếm được thị ngôi trường tại khu vực miền Nam chế tác lợi nhuận khiếp doanh.

ĐIỀU KIỆN sale PHÂN PHỐI RÕ RÀNG

Không chỉ riêng rẽ nhà cung cấp dây và cáp năng lượng điện CADIVI, khi làm việc với những nhà phân phối dây và cáp năng lượng điện Thịnh Phát, Daphaco... Hoặc các nhà phân phối khác các thành phầm liên quan tiền đến nghành nghề dịch vụ điện, phát sáng Hoàng phạt Lighting luôn làm rõ các điều khoản khi trở thành đại lý phân phối cung cấp thiết bị điệnm bình chọn rõ các hạng mục liên quan đến sản phẩm, công dụng nhận được khi trở thành đơn vị sản xuất chính thức.

HOÀNG PHÁT LIGHTING - ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC DÂY & CÁP ĐIỆN CADIVI

Trở thành đại lý phân phối bao gồm thức sản phẩm dây cáp điện CADIVI - Hoàng phân phát Lighitng có nhiều điều khiếu nại để chủ động trong việc bán hàng, tạo lợi nhuận gia tăng doanh số cho chuyển động kinh doanh của công ty.

Hoàng phân phát LIGHITNG luôn hoạt động theo phương châm "UY TÍN - CHẤT LƯỢNG – cấp tốc GỌN – GIÁ TỐT”. Cửa hàng chúng tôi CAM KẾT: thành phầm chính hãng CADIVI, bảo vệ số lượng khía cạnh hàng, ship hàng tận tình. GIÁ CẢ VÀ ƯU ĐÃI độc nhất vô nhị trên thị trường.

Ngoài ra, Hoàng Phát còn có các chính sách ưu đãi riêng giành riêng cho khách sản phẩm thân thiết, ĐẶC BIỆT chiếu khấu % xuất sắc nếu KHÁCH HÀNG, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU lấy số lượng lớn và hợp tác lâu bền hơn với HOÀNG PHÁT LIGHTING.

Tham khảo tin tức tại:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *