Dịnh vụ công 

Tên thủ tục: Hồ sơ xin chuyển trường
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

Điền thông tin theo mẫu (Đơn xin chuyển trường và Giấy giới thiệu chuyển trường)

Số hiệu Tên tài liệu Tải về